MS-v-hokeji.cz Portál o MS v hokeji 2016

Zpravodajský web oficiálního sponzora MS v hokeji 2016

Pravidla soutěže

"POJEĎ FANDIT ČESKU!"

Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Pojeď fandit Česku!" (dále jen "soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Zadavatelem soutěže je:

 • společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, IČ: 15889858, DIČ: CZ15889858 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607.

Pořadatel či organizátor soutěže je:

 • společnost PROMOANGEL spol. s r.o., Šípková 988, 250 92 Šestajovice, IČ: 29024463, DIČ: CZ29024463 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160789.

Termín soutěže:
Soutěž "Pojeď fandit Česku!" probíhá v období od 28. 02. 2011 do 24. 04. 2011 (včetně) na území České republiky (dále jen "doba konání soutěže" a "místo konání akce").

SMS soutěž o vstupenky na hokejové utkání českého týmu v základní hrací skupině Mistrovství světa v hokeji 2011 v Bratislavě a další skvělé dárky/ceny pro fanoušky.

Účast v akci:
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní všechny níže uvedené podmínky:

 • a) zakoupí v době trvání soutěže jakýkoliv výrobek značky Ceresit na území ČR (dále jen "soutěžní výrobek") a následně si uschová doklad o zakoupení předmětného výrobku (účtenku)
 • b) následně v den nákupu (nejpozději následující den) zašle údaje z účtenky (dokladu o nákupu výrobku Ceresit), a to datum a čas nákupu, formou SMS zprávy:
  • na telefonní číslo 736 333 444 (cena odeslané SMS se řídí tarifem příslušného mobilního operátora soutěžícího)
  • ve tvaru: POJEDFANDIT mezera datum nákupu mezera čas nákupu mezera jméno a příjmení,
  • tzn. např. POJEDFANDIT_ 10.03.2011_ 13:45_ KAREL NOVAK.

Výhry v soutěži:

 • Hlavní výhra:
  • 56 x 2 vstupenky na zápas českého týmu
 • Vedlejší výhry:
  • 56 x hokejový dres
  • 280 x fandící šála
  • 560 x píšťalka
  • 1.120 x samolepka na tvář
  • 168 x trumpetka

Soutěž je rozdělena na soutěžní dny (celkem 56 soutěžních dnů) a na každý soutěžní den je stanoveno celkem 40 výher: 1x 2 vstupenky na zápas českého týmu v základní hrací skupině, 1x hokejový dres, 5x fandící šála, 10x píšťalka, 20 x samolepka na tvář a 3 x trumpetka.

Hlavní výhra, 2 vstupenky na zápas českého týmu v základní hrací skupině Mistrovství světa v hokeji 2011 - Bratislava

 • Bude předána tomu z účastníků, jehož platně doručená SMS bude do systému doručena jako 10 v pořadí příslušný den;

Vedlejší výhry:

 • 1x hokejový dres bude předán tomu z účastníků, jehož platně doručená SMS bude do systému doručena jako 11 v pořadí příslušný den
 • 5 x fandící šála bude předána těm účastníkům, jejichž platně doručená SMS bude do systému doručena jako 12 -16 v pořadí příslušný den
 • 10x píšťalka bude předána těm účastníkům, jejichž platně doručená SMS bude do systému doručena jako 17-26 v pořadí příslušný den
 • 20 x samolepka na tvář bude předána těm účastníkům, jejichž platně doručená SMS bude dosystému doručena jako 27-46 v pořadí příslušný den
 • 3 x trumpetka bude předána těm účastníkům, jejichž platně doručená SMS bude do systému doručena jako 47- 49 v pořadí příslušný den

Hrací doba je denně od 08:00 hodin do 22:00 hodin. SMS doručené mimo hrací dobu nebudou do soutěže zařazeny.

Každý nákup výrobku značky Ceresit opravňuje k zaslání 1 SMS, tzn. počet zakoupených výrobků = počet SMS. Pokud soutěžící nedoloží doklad/y o nákupu shodného počtu výrobků s počtem zaslaných SMS ztrácí nárok na výhru. Doklad o nákupu musí být datován vždy před zasláním SMS zprávy.

Každý soutěžící smí soutěžit pouze z jednoho mobilního telefonního čísla. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit pouze jeden soutěžící. Bude-li toto pravidlo porušeno, soutěžící ztrácí nárok na výhru a bude vyřazen ze soutěže.

Účastník, který odeslal SMS zprávu, ve stanoveném tvaru a na stanovené číslo, dostává do 24hodin zpětnou SMS zprávu, zda vyhrál či nikoliv.

Výherci jsou povinni předložit originály či kopie dokladů o nákupu výrobků značky Ceresit na adresu P.O. Box 6, 149 01 Praha 4, s označením hesla na obálce "Pojeď fandit Česku!" a to nejpozději do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře a tak, aby bylo prokázáno, že počet soutěžícím do soutěže zaslaných soutěžních SMS zpráv odpovídá poštu zakoupených výrobků značky Ceresit, jak stanoví tato pravidla. V případě, že soutěžící uvedené nesplní a/nebo bude splnění tohoto sporné, ztrácí soutěžící nárok na veškeré výhry.

Zásilky musí být zaslány doporučeně.

Nárok na předání výhry vzniká teprve doručením (na výše uvedenou adresu) zásilky splňující všechny následující parametry:

 • obsahuje originály či kopie účtenek za nákup výrobků v soutěžním období dle pravidel soutěže, tedy v počtu odpovídajícím počtu zaslaných soutěžních SMS zpráv
 • obsahuje soutěžní číslo mobilního telefonu (číslo, ze kterého zaslal soutěžní SMS)
 • obsahuje celé jméno a příjmení a adresu pro doručení výhry
 • je doručena do 7 dnů od obdržení potvrzující SMS o výhře

Soutěže se může soutěžící zúčastnit opakovaně s každým nákupem výrobku značky Ceresit zakoupeným na území ČR.

Pořadatel si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv výherce soutěže o doložení originálních účtenek za nákup všech soutěžních výrobků v platně doručených SMS (i nevýherních). Pokud soutěžící tuto podmínku nesplní, nebude výhra soutěžícímu předána.

Výhra bude odeslána prostřednictvím České pošty s.p. jako doporučená zásilka, na adresu na území České republiky, kterou uvede účastník. Výhry budou doručeny nejpozději do 8 týdnů od vzniku nároku na předání výhry.

Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která pořadateli prokáže, že oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, na které byla odeslána SMS zpráva s informací o výhře.

Na jednu platně zaslanou SMS může účastník soutěže vyhrát jednu výhru. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru a zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Soutěžní SMS lze posílat pouze ze standardních mobilních telefonních čísel, u kterých je možné telefonní číslo identifikovat. SMS zprávy ze skrytých čísel, internetových SMS brán nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučené. Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost mobilních sítí a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů.

Společná ustanovení:
Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži, či v souvislosti s užíváním výher. Pokud v daném soutěžním kole nepřijde dostatečný počet SMS, nerozdělené výhry propadají ve prospěch organizátora k dalším propagačním či charitativním účelům. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, případně bude její doručení spojeno s nečekanými obtížemi, i taková výhra propadá bez náhrady ve prospěc organizátora k dalším propagačním či charitativním účelům.

Došlé SMS jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí i obsah SMS. U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců. O vyhodnocení soutěže vyhotoví organizátor záznam, jehož nedílnou součástí bude seznam došlých SMS, který bude k osobnímu nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora.

Další podmínky soutěže:
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se této soutěže podlevlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů kdykoli změnit, pozastavit či bez náhrady zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu získání účtenek ze strany soutěžích či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fairplay.

Osobní údaje:
Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila po dobu 5 let po ukončení soutěže obrázky, fotografie a audio a video záznamy účastníka a další osobnostní prvky, které organizátor získal v rámci soutěže, předávání a čerpání výher, pro reklamní účely ve prospěch organizátora, bez množstevního a územního omezení.

Účastník soutěže odesláním soutěžní SMS nebo odesláním soutěžním poštovní zásilky uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu10, 170 04 Praha 7, IČ: 15889858, DIČ: CZ15889858 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu do odvolání souhlasu. Účastník soutěže potvrzuje, že se seznámil s právy dle §§11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. Zpracovatelem je PROMOANGEL spol. s r.o. případně jiný pověřený subjekt. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Hokejová hra

Střílej góly a staň se nejlepším hráčem.

více